විශේෂ දැනුම්දීමයි

Magixhouse Hosting

Sri Lanka.

https://magixhouse.com

 

හිතවත් Magixhouse Hosting පාරිභෝගිකයිනි,

 

2020 වසරට අදාල ඔබගේ සියලු ම බිල්පත් ගෙවා අවසන්කර ගන්නා ලෙස මින් කරුණික ව දන්වා සිටින අතර,

2020.12.31 දිනට බිල්පත් නොගෙවා ඇති සියලු ම පාරිභෝගිකයින්ගේ ගිණුම් 2021.01.01  දින සිට අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව කණගාටුවෙන් ප්‍රකාශකර සිටිමු. තවද 2021.01.01 දින සිට මසකට නිකුත් වෙන බිල්පත් ඉකුත්වීමේ කාලය අවසන් වූ පසුව ඔබගේ ගිණුම අක්‍රීයවිම සිදුවනු ඇත. ඉන් පසුව එළැඹෙන මසකට පසුව ඔබගේ ගිණුම  නිසැකව ම අක්‍රිය වනු ඇත.

බිල්පත් නොගෙවා හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොර ව පවත්නා සියලුම ගිණුම් ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා සෑම ගිණුමකට ම අමතර ව රුපියල් 1500.00 ක මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වේ. ගිණුම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට හැකියාවක් ඇත්තේ බිල්පත්  ඉකුත්වීමේ කාලය අවසන් වී තෙමසක් ඇතුලත පමණි. තෙමසකින් පසුව ඔබගේ ගිණුම කිසිවිටකත් නැවත ලබා ගැනීමට නොහැකි පරිදි ස්වයංක්‍රීයව අවසන් වන බව කරුණිකව හා කණගාටුවෙන් දන්වා සිටිමු.

ඔබගේ ක්ෂණික සහ සුලු ගැටලු සඳහා සජීවී දෙබස්(Live Chat) සමගින් සම්බන්ධ වීම ට අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හැකි ය. එසේ නොමැතිනම්, ඔබගේ ගැටලු සහ සියලු ම ඉදිරිපත්  කිරීම් සඳහා ටිකට් පතක් විවෘත කිරීමෙන් ලිඛිත ව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඔබගේ ගැටලු සඳහා නීත්‍යනුකූල වගකීම අප විසින් දරනු ලබනේ ටිකට් පතක් විවෘත කිරීමෙන් ලිඛිත ව ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිලි සඳහා පමණි.

ඉහත සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි 2020.12.31 දක්වා ලිහිල් ව පැවති අතර 2021.01.01 දින සිට බලාත්මකවන අතර සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි ජාත්‍යන්තර වෙබ් සත්කාරක නීති රීති වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම ට සිදු වී ඇත. මෙමගින් අප විසින් ඔබ වෙත ලබාදෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සේවයේ ගුණාත්මක බව රැක ගැනීමට බලපොරොත්තු වෙමු.

 

(Departments-Support, Sales, Billing)

 

ඔබ සැමට ලබන්නා වූ නව වසර සුබ ම සුබ නව වසරක් වේවායි අපි පතන්නෙමු.

 

සුභ පතමින්,

Magixhouse Team.

Leave a comment